Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

chorapotwora
How is it going? Did everything go to f** (make love) itself forever?

April 26 2015

chorapotwora

March 30 2015

chorapotwora
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana vialambadada lambadada
chorapotwora
5455 d57c
Reposted frommemysoupandi memysoupandi vialambadada lambadada
chorapotwora
1666 871f
Reposted fromlambadada lambadada
chorapotwora

Reposted fromrayla rayla viaelloko elloko
chorapotwora
Reposted frombarnabiusz-tt barnabiusz-tt viaelloko elloko
chorapotwora
0186 df4f
Reposted fromcontroversial controversial viaelloko elloko
chorapotwora
Łysica.
Reposted fromkielce kielce viaelloko elloko
7654 7e40
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaelloko elloko
chorapotwora
7869 a781
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelloko elloko
8636 a2f6
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaelloko elloko
chorapotwora
To pewnie przez jakieś zapomniane cholerstwo z dzieciństwa
jestem taki nieodporny - pomyślałem.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack vialambadada lambadada
chorapotwora
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk vialambadada lambadada
chorapotwora

http://innpoland.pl/116149,nowe-technologie-przyczyna-epidemii-samotnosci-przebywanie-w-odosobnieniu-zwieksza-ryzyko-zgonu-o-26-proc?fb

Nawet nie paląc i nie tyjąc nie da się w pełni dbać o siebie. Złośliwość życia

March 27 2015

1445 08d4 500

sweetestesthome:

Basement Bunk Beds, Rug, Chair

March 26 2015

chorapotwora
1766 bb0e
Reposted byadalineyekikipipijonasszatanski

March 25 2015

chorapotwora
3358 1f7c 500
Reposted byhepidanonisko

March 24 2015

7412 7633 500
Reposted fromtwice twice viaanalkarnawal analkarnawal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl